1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov

1.zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov sa uskutoční 15.mája 2018 v Košiciach pod záštitou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúceho prijímateľa Strešných projektov pre Fond malých projektov Východnej programovej oblasti.

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci Prioritných osí ako súčasť Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020.

Prioritná os 1 : Príroda a kultúra

Prioritná os 4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti