1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov sa uskutočnilo 15. mája 2018 v Zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja.

Medzi pozvaných hostí patrili zástupcovia Riadiaceho orgánu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – Úrad vlády Maďarska, zástupcovia Národného orgánu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupkyňa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o., zástupcovia Banskobystrického kraja, zástupcovia Boršodsko-Abovsko_Zemplínskej župy, Szabolc -Szatmár -Bereg župy, Heves župy, Nógrád župy, pôsobiacich ako riadni členovia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Funkciu pozorovateľov napĺňali zástupcovia Spoločného technického sekretariátu a Košického samosprávneho kraja.

Zasadnutie prebehlo pod záštitou Vedúceho prijímateľa Strešných projektov pre Východnú programovú oblasť EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným a bolo vedené pani riaditeľkou, Ing.  Julianna Orbán Máté PhD. , na pozícii predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov.

Zasadnutia sa zúčastnil aj projektový tím Fondu malých projektov, ktorý pripravoval riadiacu dokumentáciu k implementácii Fondu malých projektov od októbra 2017 a predloženú k schváleniu na 1. Zasadnutí MV FMP.

V rámci 1.zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov členovia schválili Rokovací poriadok MV pre FMP, Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty s jej prílohami a Príručku pre hodnotiteľov.

Zasadnutie prebiehalo na vysoko profesionálnej úrovni v príjemnej a priateľskej atmosfére. Jednotlivé časti predloženej podpornej riadiacej dokumentácie k implementácii malých projektov boli schválené a pripomienky budú zapracované v čo najkratšom čase.