11. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia

Dňa 14.8.2018 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja konalo 11. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnili Török Dezső – predseda EZÚS Via Carpatia a Rastislav Trnka – podpredseda EZÚS Via Carpatia, ako aj členovia Dozornej rady z maďarskej a zo slovenskej strany.

Členovia Valného zhromaždenia hlasovali o schválení 9 programových bodov, ktoré predstavila riaditeľka EZÚS Via Carpatia – Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

V dôsledku novelizácii niektorých zákonov, členovia Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia odsúhlasili dve nové smernice pre Zoskupenie. EZÚS Via Carpatia sa neustále snaží a aktívne sa zapája do projektov, v ktorých je oprávnením žiadateľom, preto aj na terajšom zasadnutí Valného zhromaždenia boli predstavené tri projekty, ktorých spolufinancovanie boli odsúhlasené členom Valného zhromaždenia. Na schválenie bola predložená aj audítorom overená výročná správa EZÚS Via Carpatia za rok 2017, ako aj dohoda medzi Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným. Členovia Valného zhromaždenia schválili poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci od Košického samosprávneho kraja vo výške 200 tisíc euro. Dôvodom tejto výpomoci je skutočnosť, ktorá plynie z časového nesúladu medzi vynaložením finančných nákladov na implementáciu Fondu malých projektov a ich následnou refundáciou z fondov EÚ. V súčasnosti prebieha kontraktačný proces k obom Strešným projektom, ktorého ukončenie je podmienkou pre podanie žiadosti o refundáciu vynaložených finančných prostriedkov. Finálne schválenie tejto výpomoci zo strany Košického samosprávneho kraja bude 27.08.2018 na jeho 7. zasadnutí Zastupiteľstva.

Na záver predsedovia vyhlásili, že budú naďalej podporovať spoluprácu medzi Košickým samosprávnym krajom a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskou župou a budú podporovať úspešné fungovanie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.