14. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia

Vzhľadom na vzniknutú situáciu kvôli koronavírusu sa 14. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. uskutočnilo formou písomného hlasovania.

Dňa 20. marca členovia Valného zhromaždenia hlasovali o schválení 6 programových bodov.

Bola schválená účtovná závierka EZÚS Via Carpatia s r.o. za rok 2019, súpis hmotného majetku EZÚS Via Carpatia s r.o. a audítor pre vykonanie audítorskej správy za rok 2019. Členovia brali na vedomie informatívnu správu o činnostiach EZÚS Via Carpatia s r.o. a projekty podané počas roka 2019.

Dúfame, že nasledujúce zasadnutie Valného zhromaždenia sa už uskutoční prostredníctvom osobného stretnutia. Záleží to od nás všetkých.

(Priložená fotografia je zo Slávnostného Valného zhromaždenia, 10.02.2020)