2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o FP v rámci Prioritnej osi č. 3 – Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility

Dňa 10.08.2018 bolo spoločným technickým sekretariátom programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, vyhlásené 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o FP v rámci Prioritnej osi č. 3 – Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

V prvom kole boli žiadatelia povinní vypracovať komplexné plány rozvoja, takzvané Územné akčné plány zamestnanosti a predložiť ich v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok SKHU-1703. Súčasná výzva je uzavretá, a to iba pre projekty, ktoré boli začlenené do schválených akčných plánov

Employment Cross – border Action plan of the Cserehát micro Region sa stal úspešným projektom v prvom kole. V súčasnosti musia jednotliví partneri predložiť spoločný projekt do druhého kola, ktorý musí byť prepracovanejší.

Dňa 28.08.2018 sa v sídle EZÚS Via Carpatia s r.o. konalo stretnutie s jednotlivými projektovými partnermi. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia CESCI, ktorý od začiatku pomáhali EZÚS Via Carpatia s r.o. pri príprave akčného plánu.

Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti a obnoviť potenciál mikroregiónu. Za najdôležitejší potenciál regiónu považuje akčný plán miestnu produkciu, ktorá má podporiť rozvoj regiónu. Očakávaným výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest.

Akčný plán bol podaný cezhraničným konzorciom. Členmi konzorcia sú podnikatelia, mestá a obce, školy a neziskové organizácie. EZÚS Via Carpatia s r.o. v akčnom pláne vystupuje v roli koordinátora.