2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov

Dňa 10. decembra 2018 sa v Slávnostnej sále Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy v Miškovci konalo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov.

Zasadnutie prebiehalo pod vedením riaditeľky EZÚS Via Carpatia, Ing. Julianny Orbán Máté, PhD., ktorá zastáva pozíciu predsedu Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov. Monitorovacieho výboru pre FMP sa zúčastnili jeho členovia v zastúpení Riadiaceho orgánu a Národného orgánu Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy a Szabolcs-Szatmár-Bereg župy. Ďalej boli prítomní vo funkcii pozorovateľov predstavitelia Spoločného technického sekretariátu a Informačného bodu Programu Interreg V-A SK-HU v Košiciach.

Hlavným bodom programu 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre FMP bolo schválenie Žiadostí o finančný príspevok podaných v rámci Pilotnej výzvy pre malé projekty. Ďalej členovia rokovali o návrhu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a o pripravovanej Príručke pre prijímateľov Fondu malých projektov.

V rámci zasadnutia riaditeľka EZÚS Via Carpatia informovala prítomných o priebehu Pilotnej výzvy, o prijatých Žiadostiach o finančný príspevok, o priebehu hodnotenia projektov a tiež o pozitívnych a negatívnych skúsenostiach vyplývajúcich z 1. výzvy.

Členovia a pozorovatelia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov prerokovali všetky body programu zasadnutia. Zoznam schválených projektov bude zverejnený v najbližších dňoch.