5. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia

Členovia Valného zhromaždenia hlasovali o schválení 11 programových bodov. Z dôvodu COVID-19 zmenili Rokovací poriadok Zoskupenia, schválila sa výročná správa za rok 2019 a rozpočet na rok 2021. Došlo k zmene aj v Internom manuály Fondu malých projektov a schválili spolufinancovanie podaných projektov.
Riaditeľka Zoskupenia Ing. Julianna Orbán Máté PhD. predstavila členom súhrnnú správu o Fonde malých projektov a predložil sa návrh na zmenu organizačnej štruktúry Jövő Útja Nonprofit Kft.
Stretnutie prebehlo v príjemnej a v priateľskej atmosfére.