Aktívne starnutie – vytvorenie cezhraničného tímu ambasádorov s cieľom zlepšiť kvalitu života slovenských a maďarských seniorov

Vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vzniknú na pôde Košického samosprávneho kraja a župy Boršod-Abaúj-Zemplén dve nové seniorské centrá aktívneho starnutia. Projekt SKHU Ambassadors predstavuje inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov, podporou ich zdravia, fyzickej aktivity a socializácie.

Celkový rozpočet EZÚS Via Carpatia v rámci tohoto projektu je 101 210 EUR. Z tejto čiastky činí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 86 028,50 EUR.

EZÚS Via Carpatia založí v Košickom samosprávnom kraji seniorské Centrum aktívneho starnutia, v ktorom budú návštevníci môcť tráviť svoj voľný čas, vzdelávať sa, byť súčasťou pohybových aktivít, a taktiež nadväzovať nové kontakty. Vznikne seniorská komunita, ktorá sa bude zapájať do cezhraničných dobrovoľníckych dní a workshopov, vďaka ktorým si seniori na Slovensku a v Maďarsku budú môcť vymieňať poznatky a skúsenosti. Okrem toho vznikne expertná skupina (SKHU Ambassadors), ktorá bude svoje poznatky v oblastiach ako zdravý životný štýl, finančná gramotnosť či šport, ďalej šíriť medzi seniorov.

EZÚS Via Carpatia vďaka projektu podporí zlepšenie úrovne sociálnej infraštruktúry a služieb pre seniorov v pohraničí, posilní inštitucionálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska prostredníctvom aktivít Centier aktívneho starnutia. Našim cieľom je zvýšiť celkový záujem seniorov o aktívne starnutie.

Výsledkom spolupráce oboch partnerov bude Banka láskavosti, online platforma prostredníctvom ktorej seniori a inštitúcie, na báze dobrovoľníctva, môžu poskytovať pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Partneri projektu, Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia na Slovensku a BORA 94 v Maďarsku, uskutočnia pilotné programy a inštitucionálna spolupráca sa zvýši vytvorením spoločných služieb. Projekt a jeho aktivity budú ponúknuté čo najširšej populácii seniorov vo vekovej skupine nad 60 rokov s dôrazom na rovnaký prístup na oboch stranách cezhraničných regiónov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.