Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia

Dňa 14. novembra 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo Výzvu na podporu regionálneho rozvoja. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej ako „EZÚS Via Carpatia“) sa stalo úspešným žiadateľom.

Celkový rozpočet projektu: 39.544,00 eur
Dotácia MDVRR SR: 35.100,00 eur
Vlastné zdroje: 4.444,00 eur

Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický a hospodársky rast dotknutého regiónu. Implementácia výrazne zlepší využitie turistických atrakcií pozdĺž plánovanej tematickej cesty, a zároveň poskytne viac informácií o možnostiach pre turistov. Okrem toho, ďalším cieľom projektu je zvýšiť motiváciu cezhraničných turistov na objavenie susedných regiónov. Výsledky projektu budú podporovať sociálne a kultúrne ciele, ktoré posilnia vzťahy medzi regiónmi, sociálnu spoluprácu a vedú k zlepšeniu kvality života v regióne.

V rámci výzvy EZÚS Via Carpatia podala žiadosť vo dvoch aktivitách a to:
Aktivita č. 2 – Fórum na vyhľadávanie partnerov, ktorej hlavným cieľom je podporiť aktivity posilňujúce už existujúce partnerstvá a podporujúce vznik nových prihraničných partnerstiev s cieľom podporiť rozvoj regiónov

Aktivita č. 3 – Tematické cesty, ktorej hlavným cieľom je vypracovanie štúdie. Štúdia sa bude zameriavať na analýzu súčasného stavu dotknutého regiónu a na preskúmanie potrieb, s cieľom zvyšovať kvalitu služieb
pre rozvoj Košického regiónu.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.