Druhé zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia v roku 2016

Dňa 10. novembra sa v Encsi konalo druhé zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia v roku 2016.

Szeles András, primátor mesta Encs a zároveň podpredseda Dozornej rady EZÚS Via Carpatia privítal prítomných a v krátkosti predstavil históriu mesta Encs.

Zasadnutie otvoril Mgr. Štefan Zachariaš, predseda Dozornej rady EZÚS Via Carpatia. Predložil dva programové body zasadnutia, ktoré členovia jednohlasne schválili. V rámci prvého programového bodu členovia skontrolovali uznesenia, ktoré boli doteraz odsúhlasené Valným zhromaždením. Riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. v krátkosti zhrnula obsah týchto uznesení. Členovia Dozornej rady skonštatovali, že úlohy, ako aj ich lehoty stanované uzneseniami boli splnené. JUDr. Daniela Szelesová, tajomníčka Dozornej rady EZÚS Via Carpatia v rámci bodu „Rôzne“ dala jeden návrh, a to: aby sa raz ročne skontrolovali uznesenia a ich splnenie.
Na konci zasadnutia predseda Dozornej rady a riaditeľka EZÚS Via Carpatia pozvali členov Dozornej rady na najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré je naplánované na 7. 12.2016.