Druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov

V Budapešti sa dňa 21. februára 2024 uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru v rámci Fondu malých projektov, ktorý sa realizuje s podporou Programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko. Rokovania sa zúčastnili členovia Monitorovacieho výboru z Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, členovia Spoločného sekretariátu, zástupcovia Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, ale aj zástupcovia žúp Novohrad a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy. Zasadnutia sa zúčastnili aj pozorovatelia z Európskeho zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh. Hlavným cieľom 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru bolo schválenie zoznamu projektových žiadostí, ktoré boli predložené v 1. výzve FMP. Do výzvy sa zapojilo celkovo 198 projektových žiadateľov, ktorých žiadosti boli posudzované v administratívnom a kvalitatívnom hodnotení. Žiadatelia budú v najbližšom období informovaní o výsledkoch hodnotenia ich predkladaných
projektových žiadostí. Prvé úspešné projektové zámery sa začnú realizovať už v priebehu mesiaca marec 2024.

Zoznam úspešných projektov maďarsko-slovenskej spolupráce a priebeh realizácie plánovaných aktivít sa dozviete na našej webovej a Facebookovej stránke.