Implementácia Fondu malých projektov sa rozbehla!

Systém Fondu malých projektov bude implementovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia v rámci Programu spolupráce Interreg Slovakia – Hungary v súčasnej programovej perióde 2014 – 2020.

Tento systém ponúka vhodné podmienky na implementáciu a realizáciu hodnotných projektov s nižším rozpočtom a praktické nastavenia projektu.

Celkovým cieľom Fondu malých projektov ( Small Project Fund – SPF) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov.

Dňa 3.marca 2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia predložilo žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre strešné projekty Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Dňa 4.apríla 2017 Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg Slovakia – Hungary vybral návrh projektu EZÚS Via Carpatia.

Fond malých projektov v rámci Prioritnej osi 1 (Príroda a kultúra) a Prioritnej osi 4 (Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich  v pohraničnej oblasti) bude implementovaný v rámci partnerstva EZÚS Via Carpatia (Vedúci partner), Košického samosprávneho kraja a Széchenyi Programiroda n.o.

Dňa 1.mája 2017 EZÚS Via Carpatia zamestnala 4 projektových manažérov pre plynulý priebeh implementácie strešného projektu a malých projektov. Ich súčasnou  hlavnou úlohou je administrácia a príprava riadiacej projektovej dokumentácie pre výzvu na malé projekty. Minimálna výška rozpočtu malého projektu bude 20 000 EUR a maximálna 50 000 EUR. Trvanie malého projektu bude maximálne 12 mesiacov.

Fond malých projektov predstavuje výnimočnú možnosť pokračovať v rozvoji inovatívnych nápadov a projektov a tým pomôcť k vyrovnaniu regionálnych rozdielov a posunúť región vpred.