IV. zasadnutie Valného zhromaždenia

IV. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným sa konalo dňa 23. júla 2015, v Košiciach.

Miesto konania: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice.

Rokovanie 4. Valného zhromaždenia otvoril Török Dezső, predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, ktorý privítal všetkých prítomných.

V prvom rade sa hlasovalo za chválenie Dodatku k Internému manuálu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Podporu a jednoznačný súhlas dostal aj projekt zameraný na dokumentáciu cyklotrás Eurovelo 11.

V nasledujúcom bode sa rozoberala oprava rozpočtu projektu ETT 2015 ako aj schválenie spolufinancovania. Projekt ETT 2015 bude slúžiť predovšetkým na zabezpečenie chodu kancelárie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.

Odsúhlasenie účtovnej uzávierky a výročnej správy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, odsúhlasenie účtovnej závierky Jövő Útja Korlátolt Felelősségű Társaság a oboznámenie sa s výsledkom auditu, konaným v Európskom zoskupení územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným dňa 14. apríla 2015 boli tiež súčasťou programu IV. Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie sa zaoberalo odvolaním a menovaním členov dozornej rady. Novými členmi Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným sa stali: Béres László a Szeles András.

Následne predseda Zoskupenia Török Dezső poznamenal, že ak sa na východe Maďarska rozbieha nejaký projekt, je tu vždy snaha o zapojenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.

Predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa zdôraznil, že pri spolupráci s BAZ župou sa vytvoril veľmi dobrý a priateľský vzťah medzi dvoma členmi EZÚS Via Carpatia.