Konferencia 4 projektov Cezhraničného akčného plánu

27. novembra 2019 sa uskutočnila v Košiciach otváracia konferencia 4 projektov Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát, podporovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Túto udalosť poctil svojou prítomnosťou aj predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka. Pán predseda vo svojom príhovore zdôraznil, dôležitosť miestnej produkcie a jej producentov, ktorí prostredníctvom dobre fungujúcej spolupráce dokážu podporiť hospodárstvo Košického kraja.

Mikroregión Cserehát predstavila Dubniczki Kitti, analytička organizácie CESCI. CESCI predstavovalo už pri zrode myšlienky akčného plánu dôležitú úlohu pri zmapovaní mikroregiónu, vymedzení jeho vnútorného potenciálu a vypracovaní strategického dokumentu, ktorý slúžil Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia ako základ na vypracovanie Cezhraničného akčného plánu.

V prezentácii dekana farnosti Encs – Jánosa Pacsaiho, tvorcu koncepcie Krásny Cserehát sa účastníci dozvedeli o možnostiach revitalizácie mikroregiónu, ktorej jedným z míľnikov má byť práve realizácia Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti.

Počas otváracej konferencie boli predstavené jednotlivými projektovými partnermi tie projekty, ktorých realizácia sa už začala. Konkrétne to boli nasledujúce štyri projekty: Coordination and Communication project, Development of Local+ products 2, Meet the Local needs a Throught renovation to the education.

Riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Julianna Orbán Máté, na konci udalosti vyzdvihla, že organizáciou otváracej konferencie a spustením jednotlivých projektov akčného plánu sme sa dostali znovu o krok bližšie k revitalizácii mikroregiónu Cserehát, ktorý bude prostredníctvom spolupráce smerovať po ceste vedúcej k rozvoju.