Konferencia s názvom „EGTCs and people to people projetcs“

Dňa 9. apríla 2019 sa v Bruseli, v Európskom výbore regiónov konala konferencia s názvom „EGTCs and people to people projetcs“, ktorej sa zúčastnili projektoví manažéri Fondu malých projektov EZÚS Via Carpatia s r.o.. Konferenciu otvoril pán Pavel Branda, člen Európskeho výboru regiónov. Konferencia prebiehala v dvoch hlavných blokoch. V rámci prvej časti pani Dorota Witoldson (programová manažérka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku) odprezentovala možnosti a plány pre Fond Malých Projektov na nasledujúce programové obdobie 2021-2027. V ďalšej časti konferencie nasledovali konkrétne príklady z praxe k implementácií Fondu Malých Projektov. V rámci tohto bloku bol prezentovaný aj Fond Malých Projektov implementovaný EZÚS Via Carpatia s r.o.. V popoludňajších hodinách sa konal workshop určený EZÚS-om, ktorého ústrednou témou boli konkrétne skúsenosti s manažovaním projektov a programov a možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov. V rámci workshopu mali účastníci možnosť prezentovať svoje návrhy a postrehy smerom k zástupcom Európskej komisie.