Konferencia s názvom: Európska územná spolupráca

Dňa 11. mája 2018 sa v hoteli Bôrik, uskutočnila konferencia s názvom: Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Konferencie sa zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia. Cieľom podujatia bolo poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce v oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom zlepšiť život obyvateľov EÚ. Na konferencií sa diskutovalo aj o prepojení programov Európskej územnej spolupráce  s makro regionálnymi stratégiami a o budúcnosti Európskej územnej spolupráce.

Európska územná spolupráca je základným kameňom európskej integrácie – zaisťuje, aby hranice medzi krajinami nepredstavovali prekážky. Európska územná spolupráca prispieva k zblíženiu Európanov a riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.

Konferencia prebiehala v 3 hlavných blokoch. Prvý blok sa týkal Európskej územnej spolupráce ako celku, ktorá prispieva k rozvoju regiónov. Nasledovali praktické ukážky Európskej územnej spolupráce v podobe 5 vybraných projektov, ktorými boli Projekt Air Tritia a Projekt VirtualArch realizované v rámci programu Central Europe. Nasledovali projekty programu Interreg v podobe projektu Trezor přírody a projekt Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba.

Zároveň boli účastníci podujatia informovaní o aktuálnych výzvach. Posledný blok sa týkal budúcnosti cezhraničnej spolupráce na území Slovenska. Zároveň v rámci tejto sekcie prebiehala diskusia na tému znižovania a zjednodušenia administratívnych procedúr.