Medzinárodný workshop v oblasti starostlivosti o seniorov

Zdieľanie poznatkov a praktických skúsenosti v oblasti starostlivosti o seniorov predstavuje dôležitý predpoklad pre vytvorenie lepšieho prostredia pre kvalitný život seniorov. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa zúčastnili na medzinárodnom workshope zameranom práve na túto problematiku. Workshop bol organizovaný v rámci projektu SKHU Ambassadors organizáciou BORA 94 a uskutočnil sa 18.7.2022 v Miškovci.

V rámci podujatia boli predstavené centrá aktívneho starnutia, ktoré boli otvorené v Košiciach a Miškolci, ich úloha v regióne a skúsenosti s prácou so seniormi. Súčasťou podujatia bola aj diskusia, v rámci ktorej odborníci na danú oblasť diskutovali o možnostiach rozvoja a skvalitňovania služieb pre seniorov.

Všetci účastníci si z podujatia odniesli relevantné poznatky, ktoré im pomôžu pri ďalšej práce so seniormi.