Online diskusia na tému Obehového hospodárstva

Online diskusia na tému Obehového hospodárstva v Košickom kraji aj za účasti zahraničných expertov:

Počas dní 14-15.10.2020 zorganizoval Košický samosprávny kraj, v spolupráci s iniciatívou Interreg Europe Policy Learning Platform, online diskusiu na tému podpory obehového hospodárstva a efektívnejšieho nakladania s odpadmi.

Online stretnutie bolo zorganizované najmä za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov, ktoré majú za cieľ pomôcť pri nastavovaní regionálneho rámca Košického kraja pre trvalo udržateľné nakladanie s odpadom a obehové hospodárstvo v Košickom kraji . Stretnutia sa dokopy zúčastnilo takmer 60 účastníkov z radov zástupcovia z regionálnych a miestnych samospráv, ďalších verejných a neziskových organizácií, ako aj zástupcovia z akademického sektora a súkromného sektora.

Stretnutie bolo rozdelené do 3 hlavných blokov. V rámci prvého bloku bola predstavená vízia Košického kraja v oblasti obehového hospodárstva a následne boli predstavení zahraniční experti na obehové a odpadové hospodárstvo. Zároveň sa v rámci tejto sekcie predstavili aj odborníci na obehovú ekonomiku z Košického kraja. Konkrétne išlo o:

  • Jack McQuibban, Zero Waste Europe, Belgicko
  • Igor Kos, WCYCLE Institute Maribor, Slovinsko
  • Milan Veselinov, CirEkon, West Balkans, Srbsko
  • Tim Walker, Former Head of Waste Belfast, Spojené Kráľovstvo
  • Marco Mattiello, Contarina S.p.A., Taliansko
  • František Janke, EkF TUKE, Slovensko
  • Martina Zeleňaková, Nadežda Števulová SvF TUKE, Slovensko
  • Ivana Maleš, Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky, Slovensko
  • Michal Kravčík, Ľudia a voda, poslanec ÚKSK, Slovensko

Za zmienku stojí najmä projekt CITY CIRCLE, ktorého výstupy boli odprezentované v rámci tejto časti, podporený v rámci programu Interreg Central Europe. Vedúcim partnerom medzinárodného konzorcia je Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Na tomto online stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia ako partner projektu. Cieľom pilotného projektu CITYCIRCLE je poskytnúť dôkazy o finančných, sociálnych a environmentálnych výhodách obehového hospodárstva v agropotravinárskych hodnotových reťazcoch a sektore potravinárskych služieb. Zámerom je podporiť proces začatia prechodu na obeh na všetkých úrovniach – verejná správa, podnikateľský sektor, tvorba inovácií a životný štýl občanov. Okrem uvedení základných informácií o projekte, boli spomenuté konkrétne strategické kroky, ktoré je nevyhnutné vykonať. Pri týchto krokoch bude prebiehať úzka spolupráca s KSK, nakoľko je zriadovateľom viac ako 20 kultúrnych, 70 školských a 10 sociálnych zariadení. Pilotné activity budú prebiehať v školských jedálňach, pre ktoré sme sa rozhodli po dlhodobejšej analýze príkladov dobrej praxe z celého sveta. Okrem nich budú na pilotnej činnosti komunikovať a spolupracovať aj s ďalšími cieľovými skupinami, ako sú napr. výrobcovia a distribútori agropotravín, poľnohospodári pôsobiaci v regióne, spoločnosti poskytujúce veľkoobchod a distribúciu potravín, výrobcovia agropotravín, obchody a pod.

Tento stratégický zámer obehovej ekonomiky pre Košický kraj bol navrhnutý uplatňujúc interaktívny a integračný prístup prostredníctvom aktívneho zapojenia skupiny stakeholderov. Angažovanosť a akceptovanie tohto zámeru stakeholdermi sa potvrdzuje podpísaním Manifestu, v ktorom je uvedených 10 Kĺúčových princípov nevyhnutných pre prechod na obehové hospodárstvo.

Poobedná sekcia bola venovaná diskusií: Ako motivovať organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a stakeholderov z Košického kraja, aby začali uvažovať „obehovo“.

Druhý deň prebiehala diskusia medzi zástupcami z platformy a zamestnancami Úradu Košického samosprávneho kraja. Spoločne načrtli smerovanie kraja aj s ďalším postupom spolupráce v tejto oblasti.