Podpis dohody o spolupráci medzi RDV EGTC a Via Carpatia EGTC

V zasadacej sieni Úradu Komárňansko-ostrihomskej župy bola za slávnostných okolností podpísaná dohoda o spolupráci. Dohodu uzatvorili dňa 17. septembra PhDr. József Kvarda, riaditeľ EZÚS-u Rába- Dunaj-Váh, spoločnosti s ručením obmedzeným a Julianna Orbán Máté, riaditeľka EZÚSu Via Carpatia s.r.o. Predmetom dohody je plnenie úloh zverených zastrešujúcim organizáciám Fondu malých projektov Cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom v programovacom období 2014-2020.

Podľa dohody riaditeľov dvoch zoskupení bude na základe rozhodnutí Komisie Task Force Cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom v programovacom období 2014-2020, ako aj na základe ich spoločnej vôle, zastupovať záujmy žúp ležiacich na západnej strane hranice EZÚS Rába-Dunaj-Váh a záujmy žúp nachádzajúcich sa na východnej strane hranice bude zastupovať EZÚS Via Carpatia.

Program cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom pre obdobie 2014-202 bude predložený príslušnými vládami do Bruselu, kde má Európska Komisia k dispozícii 6 mesiacov pre jeho schválenie, prípadne na jeho vrátenie na prepracovanie s navrhovanými úpravami. Toto obdobie by chceli dve EZÚS účinne využiť na účely prípravy manažérskych úloh zastrešujúcich organizácií v rámci Fondu malých projektov, ako aj na posilnenie dvoch organizácií z odborného i administratívneho hľadiska v záujme efektívnej činnosti.

Fond malých projektov zahŕňa celé územie Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK v období 2014-2020 na oboch stranách hranice.

Určeným cieľovým skupinám umožňuje program získať finančné dotácie na realizáciu tých mikroprojektov, ktoré sú prínosom pre rozvoj cezhraničnej spolupráce a pre riešenie spoločných problémov miestnych komunít na slovensko-maďarskom pohraničí.

K dispozícii máme zhruba 8%, čiže 14,658 miliónov eur z celkového rozpočtu Fondu malých projektov, rozpočet konkrétnych programov sa bude pohybovať v rozmedzí od 5 000 do 45 000 eur.

Konkrétne oblasti, ktoré sú oprávnené získať dotáciu: kultúrna výmena, ľudské zdroje, návrhy štúdií, hospodársky rozvoj, ochrana životného prostredia, cestovný ruch, komunikácia, ostatná infraštruktúra.

József Kvarda, riaditeľ EZÚS Rába-Dunaj-Váh s.r.o. s uspokojením konštatoval, že podpísaná dohoda zosúladí, uľahčí a zefektívni odbornú činnosť dvoch zoskupení. Považuje za dôležité, aby nadchádzajúce obdobie prebehlo v znamení odbornej prípravy so zapojením externých odborníkov do vypracovania jednotlivých pracovných procesov.