Predstavenie nášho nového projektu Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze.

Predstavenie nášho nového projektu Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze.

Oblasť klimatickej krízy je veľmi aktuálna a dôležitá problematika, ktorá si vyžaduje našu pozornosť. V tomto smere sú najdôležitejší mladí ľudia na školách ako budúca generácia, ktorá bude nútená riešiť klimatickú krízu a jej dopady. Práve preto prichádzame s novou iniciatívou a projektom Young4Climate, ktorý implementuje EZÚS Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Smart Innovation Norway AS.

Young4Climate je projekt schválený a realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii na zmenu klímy a opatreniach v tejto oblasti prostredníctvom série inovatívnych aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia študentov a ich príbuzných na 62 školách v Košickom kraji.

Projekt im pomôže porozumieť danej problematike a pripraví ich na boj s klimatickou krízou. Všetky tieto opatrenia smerujú k dosiahnutiu globálneho cieľa udržateľného rozvoja OSN.

Výstupy projektu zahŕňajú 7 tematických vzdelávacích programov zameraných na prispôsobenie sa a zmierňovanie klimatických zmien prostredníctvom online hry a propagácie na sociálnych sieťach, súťaž medzi školami, implementácia demonštračných vzdelávacích opatrení, a informačné stretnutia na školách.

Ďalšie informácie a novinky o projekte nájdete na stránke projektu https://young4climate.sk/
Veríme, že projekt Young4Climate bude prínosom pre mladú generáciu, pomôže im pochopiť túto problematiku a v konečnom dôsledku prispeje v boji s dopadmi klimatickej krízy.