Príprava Fondu malých projektov pokračuje!

Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné projekty, realizované pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Pre plynulý priebeh implementácie strešného projektu a Fondu malých projektov, dňa 1. septembra 2017, Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným prijalo ďalších dvoch projektových manažérov

V súčasnosti, kým Zoskupenie čaká na výsledky vyhodnotenia 2. kola, zamestnanci pripravujú podklady pre vyhlásenie prvej výzvy v rámcu Fondu malých projektov. O termíne vyhlásenia výzvy Vás budeme informovať na našej stránke,  ako aj na sociálnej sieti Facebook.
Počas obdobia vyhlásenia výzvy budú pre potenciálnych žiadateľov organizované informačné dni, ktorých zámerom bude predstaviť hlavné ciele a priority FMP, ako aj poskytnúť odborné poradenstvo.

Základné informácie o Fonde malých projektov:

Prioritné osy:

Prioritnej osi 1 (Príroda a kultúra)

Prioritnej osi 4 (Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich  v pohraničnej oblasti)

Minimálna výška príspevku ERDF v rámci jedného projektu bude 20 000 EUR a maximálna 50 000 EUR

Doba realizácie malého projektu bude maximálne 12 mesiacov.