Projekt I-CARE SMART

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutuje o starobe, aktívnom starnutí a nevyhnutných zmenách v sociálno-ekonomickej oblasti. Starnutie obyvateľstva je a zostane jednou z najdôležitejších výziev pre rozvoj členských štátov EÚ. Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia spolupracuje na medzinárodnom projekte „Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o seniorov“ (I-CARE SMART), ktorý sa zaoberá touto problematikou a snaží sa podporiť starostlivosť o seniorov. Cieľom projektu I -CARE-SMART je vybudovať a posilniť spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú schopné poskytovať najmodernejšie technológie v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov.

Projekt I-CARE SMART je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe a jeho trvanie je od 1. mája 2019 do apríla 2022. Projekt sa pripravuje v spolupráci s regionálnymi inštitúciami zodpovednými za implementáciu aktívnych opatrení sociálnej politiky a podporu seniorov. Projekt reaguje na výzvy regiónov týkajúce sa starnúceho obyvateľstva a nedostatočného zabezpečenia pre seniorov.

Úvodné projektové stretnutie sa uskutočnilo 27. – 28. júna 2019 v Budapešti, následne sa uskutočnilo tematické projektové stretnutie v Grazi v dňoch 18. – 19. septembra 2019, na ktorom partneri diskutovali o jednotlivých aktivitách projektu. Na oboch podujatiach sa zúčastnili zástupcovia partnerských organizácií zo 7 európskych krajín (Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Taliansko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko).

I-CARE-SMART posilní spoluprácu medzi verejnými inštitúciami, univerzitami, podnikmi a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o seniorov. Projekt prispeje k rozvoju účinných riešení reagujúcich na špecifické potreby starších ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Existujúce riešenia, ako elektronická výmena údajov o pacientovi, elektronické zdravotníctvo, náramky na monitorovanie životných funkcií, snímače pádu a lekárske vybavenie neumožňujú dostatočne zlepšenie kvality života seniorov a uspokojenie všetkých ich zdravotných potrieb. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť ponuku služieb pre seniorov. Partneri projektu a zainteresované strany posúdia uskutočniteľnosť nových riešení a navrhnú opatrenia na ich implementáciu prostredníctvom systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Partneri projektu vyzývajú zástupcov inštitúcií zodpovedných za oblasti „striebornej ekonomiky“, podniky a súkromné neziskové subjekty pôsobiace v oblasti opatrovateľských služieb, aby sa zapojili do spolupráce na projekte.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese:

www.interreg-central.eu/I-CARE-SMART