Local image – Budovanie a propagácia lokálnej značky

Mikroregión Cserehát je vidiecka oblasť, v ktorej dominantnú úlohu zohráva poľnohospodárstvo, ale má problém s nízkou konkurencieschopnosťou miestnych výrobcov, nedostatočným marketingom lokálnych výrobkov a problémami pri organizovaní predaja. Cieľom projektu Budovanie a propagácia lokálnej značky je posilniť stabilitu poľnohospodárskej ekonomiky prostredníctvom posilnenia miestnej agroprodukcie a konkurencieschopnosti miestnych výrobcov.

Tieto ciele budú dosiahnuté spoluprácou dvoch partnerov projektu. Ekonomická univerzita v Bratislave z príspevku 87 383,19 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vytvorí lokálnu agro štúdiu, na základe ktorej vytvorí webovú platformu, ktorá bude obsahovať údaje o lokálnych producentoch z oblasti Cserehát, ale aj zo širšieho okolia – z Košického kraja a Borsod-Abaúj-Zemplén župy. Platforma bude určená na použitie pre lokálnych producentov a nakupujúcich v záujme ich ľahšieho prepojenia a vznikania nových obchodných vzťahov. Okrem toho Ekonomická univerzita v Bratislave vytvorí aj regionálnu značku pre lokálne produkty z oblasti Cserehát, ktorá bude zaručovať lokálny pôvod týchto produktov a ich kvalitu. Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ako vedúci partner projektu, z príspevku 44 394,65 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zorganizuje agro festivaly na piatich novopostavených trhoviskách. Prostredníctvom organizácie spoločných agro festivalov sa podporí výroba a zlepší informovanosť o produktoch medzi obyvateľmi mikroregiónu Cserehát ako aj širokej verejnosti. Na záver projektu zrealizuje Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság regionálne EXPO, kde budú okrem farmárskych trhov a lokálnych producentov predstavené aj výsledky lokálnej agro štúdie, webová platforma a novozaložená regionálna značka lokálnych produktov. Vďaka projektu budú občania a podniky profitovať z vyššej dostupnosti, dôvery a kvality miestnych výrobkov.

Cezhraničnou spoluprácou budú dosiahnuté ciele projektu, medzi ktoré patrí implementácia týchto hlavných aktivít:

  1. Vytvorenie lokálnej agro štúdie
  2. Vytvorenie webovej platformy s informáciami o lokálnych producentoch
  3. Vytvorenie regionálnej značky lokálnych produktov z oblasti Cserehát
  4. 5 agro festivalov na miestnych trhoviskách
  5. Regionálna agro EXPO

Partneri Projektu:

  • Jövő Útja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Ekonomická univerzita v Bratislave

Trvanie Projektu:

  • 01.04.2021 – 31.07.2022

Výška príspevku z EFRR:

  • 87 383,19 €

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

www.skhu.eu