SAFETY4TMF – Riešenia v oblasti znižovania rizika a zvládania katastrof súvisiacich s TMF

Cieľom projektu Safety4TMF je zabezpečiť koordinované opatrenia v oblasti nakladania s odpadovým materiálom (hlušinou) pochádzajúceho z výkopu a ťažby rúd v Podunajskom regióne, aby bolo možné predchádzať environmentálnym katastrofám, a zároveň boli zabezpečené trvalé bezpečnostné podmienky a opatrenia v spolupráci s rôznymi zainteresovanými stranami.

Projekt zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi aktérmi viacúrovňového riadenia, vrátane orgánov samospráv, špecialistov prvého zásahu, akademickej obce a ďalších. Podporou spolupráce a výmeny poznatkov prostredníctvom školení, workshopov a konferencií projekt podporuje nadnárodnú spoluprácu pri riešení rizík súvisiacich s TMF.

Prínosom projektu je zapojenie, informovanie a spolupráca zainteresovaných strán, zjednotenie nástrojov viacúrovňového riadenia a koordinované postupy znižovania rizika a zvládania katastrof potrebných na zvýšenie bezpečnosti v oblasti TMF (Tailings Management Facilities).

Projekt je podporený a realizovaný v rámci programu Danube Region Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Aktivity projektu:

 • Mapovanie a zlepšovanie znalostí, spolupráce a postupov súvisiacich s TMF (Tailings Management Facilities).
 • Posilnenie nadnárodných kapacít v oblasti zlepšovania bezpečnosti a zvládania katastrof súvisiacich s TMF.
 • Testovanie zdokonalených procesov/postupov na zlepšenie bezpečnosti TMF a výmena výsledkov v rámci zainteresovaných krajín.

Výstupy projektu: 

 • Zlepšenie spolupráce, koordinácie a vzájomného porozumenia medzi vnútroštátnymi inštitúciami.
 • Zapojenie, informovanie a spolupráca zainteresovaných strán všetkých úrovní.
 • Zjednotenie politík pre posilnenú národnú a nadnárodnú spoluprácu.
 • Budovanie nových kapacít pri využití najnovších vedeckých poznatkov.
 • Zlepšená koordinácia a uplatňovanie opatrení na znižovanie rizika a prevenciu katastrof.

Trvanie projektu:

 • 01.01.2024 – 30.06.2026

Celkový rozpočet projektu:

 • 2 458 381,96 €

Výška príspevku z EFRR:

 • 1 966 705,56 €