ÚV SR – 1048/2018 – Valorizácie ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v Košickom samosprávnom kraji pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Projekt bol zameraný na 2 generačne rozličné cieľové skupiny obyvateľstva Košického kraja, ktorých prepojenie a medzigeneračná spolupráca môže predstavovať prínos pre rozvoj a sociálnu kohéziu Košického kraja. Hlavný cieľ projektu je naplnený prostredníctvom realizácie 2 špecifických cieľov:

  1. Špecifický cieľ: Vypracovanie stratégie aktívneho starnutia prostredníctvom zmapovania komplexného využitia vnútorného rozvojového potenciálu územia Košického samosprávneho kraja.
  2. Špecifický cieľ: Vytvorenie systémovej stratégie prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti IT za účelom zníženia odlivu mladých talentov z KSK pri zmapovaní komplexného vnútorného potenciálu územia Košického regiónu a jeho materiálnych, finančných a inštitucionálnych zdrojov.