Young4Climate – Zvyšovanie povedomia a vedomostí mladej generácie bojujúcej proti klimatickej kríze

Young4Climate je projekt schválený a realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii sa na klimatickú krízu a jej zmierňovaní prostredníctvom série inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia, zameraných najmä na žiakov a ich rodiny na 62 stredných školách v Košickom kraji.

Projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne povedomia o adaptácii a zmierňovaní klimatických zmien medzi žiakmi stredných škôl, ako budúcej generácie, ktorá bude nútená čeliť klimatickej kríze. Projekt im pomôže porozumieť danej problematike a pripraví ich na boj s klimatickou krízou. Všetky tieto opatrenia smerujú k dosiahnutiu globálneho cieľa udržateľného rozvoja OSN č. 13 Opatrenie v oblasti klímy – Prijímanie potrebných opatrení na boj proti zmene klímy a jej vplyvom. Projekt sa zameriava aj na širokú verejnosť sústredenú okolo stredných škôl, ako sú učitelia, zamestnanci školy, rodina, príbuzní a priatelia.

Aktivity projektu:

 • Online hra a informačná kampaň na sociálnych sieťach
 • Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní klimatických zmien a prispôsobovaní sa im
 • Názorné demonštračné vzdelávacie opatrenia

Výstupy projektu:

 • 7 tematických vzdelávacích programov zameraných na prispôsobenie sa a zmierňovanie klimatických zmien prostredníctvom online hry a propagácie na sociálnych sieťach
 • Súťaž medzi školami
 • Implementácia demonštračných vzdelávacích opatrení
 • Všeobecná propagácia projektu prostredníctvom webovej stránky projektu a informačných stretnutí

Partneri projektu:

 • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Smart Inovation Norway AS

Trvanie Projektu:

 • 03.05.2022 – 30.04.2024

Výška príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021:

 • 317 563,00 €

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR:

 • 56 040,00 €