„Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“

Projekt „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“ bol schválený v rámci Výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR .na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Účelom projektu je vytvoriť a posilniť environmentálne povedomie a zodpovednosť žiakov základných a stredných škôl v rámci Košického kraja. Realizácia jednotlivých aktivít projektu prinesie bezprostredné pozitívne efekty na všetky vybrané špecifické cieľové skupiny projektu. Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie a zvýšenie celkovej informovanosti žiakov základných a stredných škôl v oblasti ekológie, recyklácie odpadu, nakladania s odpadom, separovaného zberu odpadu, obehovej ekonomiky a trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň bude podporený rozvoj kreativity a kritického myslenia žiakov v súvislosti s návrhom a prípravou inovatívnych postupov a aktivít, ktoré prispejú k efektívnejšej a lepšej recyklácie odpadu, k podpore obehovej ekonomiky a trvale udržateľnému rozvoju nielen v Košickom kraji, ale aj v rámci celého Slovenska.

Aktivity projektu zahŕňajú:

  • Návrh, vytvorenie a propagácia mobilnej vzdelávacej hry
  • Vytvorenie komplexných vzdelávacích materiálov a realizácia vzdelávacích kurzov pre žiakov a učiteľov na základných a stredných školách
  • Organizácia súťaže na základných a stredných školách

Aktivity realizované v rámci projektu sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená ich dlhodobá udržateľnosť aj po skončení realizácie projektu.

VÝSTUPY PROJEKTU:
V rámci projektu boli vytvorené nasledovné vzdelávacie materiály v oblasti enviromentálenej zodpovednosti:

1. Vzdelávací materiál_Efektívne nakladanie s odpadmi
1. Vzdelávací materiál_Efektívne nakladanie s odpadmi
 2.Prezentácia_Ekologia
2. Vzdelávací materiál_Ekologia
3. Prezentácia_Obehová ekonomika
3. Vzdelávací materiál_Obehová ekonomika
4. Vzdelávací materiál_Triedenie odpadu
5. Prezentácia_Trvalo urdžateľný rozvoj
5. Vzdelávací materiál_Trvalo urdžateľný rozvoj 

Partneri Projektu

  • EZÚS Via Carpatia

Trvanie Projektu

  • 01.08.2021 – 31.03.2022

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR:

  • 47 158,99 €

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.