Stretnutie v rámci projektu I-Care Smart v Janove

V januári 2020 sa v Janove v Taliansku uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu I-Care Smart. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca EZÚS Via Carpatia. V rámci stretnutia boli predstavené výsledky a výstupy, ktoré sa podarilo doposiaľ dosiahnuť. Postupne tu boli prezentované výsledky regionálnych analýz týkajúce sa situácie seniorov a starostlivosti o seniorov a angažovanosti sa podnikov do tejto oblasti na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku, a Poľsku a Česku. Najdôležitejšie zistenia z týchto správ boli zhrnuté v súhrnných správach. Súčasťou stretnutia bola aj interaktívna sekcia, v rámci ktorej všetci partneri projektu diskutovali o najlepších metódach a nástrojoch pre tvorbu produktov a služieb pre seniorov. Ďalším výstupom, ktorý bol na stretnutí predstavený bola príručka zameraná na proces spolupráce a inovačné metódy, ktoré budú využité pri návrhu produktov a služieb pre seniorov. Na týchto návrhoch sa budú podieľať zástupcovia verejných inštitúcií, univerzít, centier pre seniorov a podnikov.

Za týmto účelom sa partneri dohodli na vytvorení pracovnej skupiny na Slovensku, v Rakúsku, Talianku, Poľsku a Česku, ktoré budú pozostávať zo všetkých spomínaných účastníkov. Na záver stretnutia, partneri projektu diskutovali o ďalšom postupe pri implementácií projektu a stanovili si ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v nasledujúcich 6 mesiacoch.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html