Úvodný informačný seminár a co-design workshop k projektu Young4Climate

Dnes sa uskutočnil Informačný seminár a co-design workshop k projektu Young4Climate v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach v Technicome. Projekt sa zameriava na zvýšenie úrovne povedomia o adaptácii a zmierňovaní klimatických zmien medzi žiakmi stredných škôl, ako budúcej generácie, ktorá bude nútená čeliť klimatickej kríze. Obsahom semináru boli zaujímavé prednášky: „Klimatická kríza a jej dopady“, „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ program Ministerstva životného prostredia SR, ako aj „Zelené aktivity partnerov projektu“. V ďalšej časti semináru sa žiaci zúčastnili co-design workshopu, ktorého výstupmi bolo prísť s inovatívnymi myšlienkami a nápadmi pre účel zmiernenia dopadov klimatickej krízy do budúcna.

Výstupmi projektu bude 7 tematických vzdelávacích programov zameraných na prispôsobenie sa a zmierňovanie klimatických zmien prostredníctvom online hry a propagácie na sociálnych sieťach, Súťaž medzi školami, Implementácia demonštračných vzdelávacích opatrení a Všeobecná propagácia projektu prostredníctvom webovej stránky projektu a informačných stretnutí.