VI. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia

Dňa 20. júla 2018 sa uskutočnilo VI. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.

Zasadnutie otvoril pán András Szeles, podpredseda Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o., ktorý privítal všetkých prítomných.

Zasadnutia sa zúčastnili aj dvaja noví členovia Dozornej rady za Košický samosprávny kraj, zvolení na 10. Valnom zhromaždení EZÚS Via Carpatia s r.o.. VI. Zasadnutie Dozornej rady bolo prvým spoločným stretnutím novozvolených členov za Košický samosprávny kraj a členov za Boršod-Abaúj-Zemplén župu.

Prvým a najdôležitejším bodom zasadnutia bola voľba nového predsedu a tajomníka Dozornej rady. Predsedom Dozornej rady sa stal Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, a tajomníkom Ing. Peter Harčarik.

Ďalšia časť zasadnutia bola vedená novým predsedom Dozornej rady EZÚS Via Carpatia s r.o.. Súčasťou zasadnutia boli okrem voľby nového predsedu a tajomníka aj nasledujúce programové body:

  • kontrola výročnej správy a audítorskej správy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, za rok 2017
  • kontrola plnenia uznesení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce za rok 2017
  • návrh harmonogramu kontrolnej činnosti Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným na rok 2019

Členovia Dozornej rady prerokovali všetky programové body VI. zasadnutia a na záver sa dohodli, že ďalšie zasadnutie sa uskutoční začiatkom roka 2019.