VIII. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia

Dňa 10. septembra 2019 sa uskutočnilo VIII. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.

Zasadnutie otvorila Julianna Orbán Máté, riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r.o., ktorá privítala všetkých prítomných.

Jednotlivé programové body predstavila Julianna Orbán Máté. Súčasťou zasadnutia boli nasledujúce programové body:

  1. Výročná správa Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným za rok
  2. Súhrnná správa k implementácii Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
  3. Informatívna správa o Cezhraničnom akčnom pláne zamestnanosti mikroregiónu „Krásny Cserehát“
  4. Kontrola plnení uznesení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce za rok 2018
  5. Rôzne

Členovia Dozornej rady prerokovali a schválili všetky programové body VIII. Zasadnutia.