Výberové konanie – Finančný manažér

Výberové konanie

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Finančný manažér

 

Miesto výkonu práce:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu miera 1

040 01  Košice

Rámcová náplň práce:

 • Spracovávanie finančných výsledkov, vypracovávanie finančných výkazov a správ súvisiacich s implementáciou projektov.
 • Zodpovednosť za implementáciu metodiky účtovníctva a jej koordináciu v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou.
 • Určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci spoločnosti, riadenie kontrolných finančných mechanizmov.
 • Reprezentácia organizácie na rokovaniach, spolupráca s audítormi a s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Komunikácia s finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi.
 • Pomoc pri riadení chodu kancelárie a každodennej administratíve.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
 2. Odborná prax s implementáciou projektov minimálne 3 roky, z toho minimálne 1 rok ako finančný manažér.
 3. Znalosť problematiky EÚ fondov (vypracovanie žiadostí,  o NFP, prípravy ŽoP, podkladov na VO a zmlúv o NFP/kontrolou žiadosti o NFP, kontrolou ŽoP, kontrolou VO a zmlúv o NFP) a súvisiacej legislatívy.
 4. Implementované minimálne 2 projekty financované z EÚ fondov (projekty zamerané na podporu podnikateľského prostredia, vzdelávania, cezhraničnej spolupráce a/alebo koordinačné a infraštruktúrne projekty).
 5. Bezúhonnosť.
 6. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť pracovať v tíme.
 7. Ovládanie PC na používateľskej úrovni schopnosť pracovať samostatne v účtovných programoch
 8. Znalosť účtovníctva (jednoduché aj podvojné)
 9. Znalosť anglického jazyka – Aktívne (slovom aj písmom)
 10. Znalosť maďarského jazyka – Aktívne (slovom aj písmom)

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. profesijný životopis
 3. doklad o dosiahnutom vzdelaní
 4. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 6. motivačný list

Ponúkaný plat: Dohodou.

Termín nástupu: Dohodou.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – Finančný manažér EZÚS Via Carpatia“, najneskôr do 14.05.2018 na adresu:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu miera 1

040 01  Košice

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

Dokument vo forme pdf. Môžete stiahnuť TU.