Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent sekretariátu EZÚS Via Carpatia

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len EZÚS Via Carpatia) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie referent sekretariátu EZÚS Via Carpatia.

Názov zamestnávateľa: EZÚS Via Carpatia
Adresa: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice
Obsadzovaná funkcia: referent sekretariátu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o.
Miesto výkonu práce: na sídle EZÚS Via Carpatia
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady:
a. Ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. alebo II. stupňa
b. Jazykové znalosti:
– slovenský jazyk – aktívne (slovom aj písmom)
– anglický jazyk – aktívne (slovom aj písmom)
– maďarský jazyk – veľká výhoda
– nemecký jazyk – výhoda
c. Počítačové znalosti – používateľ
– Microsoft Word – pokročilý
– Microsoft Excel – pokročilý
– Microsoft Outlook – pokročilý
– Internet (e-mail, www) – pokročilý
– PowerPoint – pokročilý
d. Znalosť v oblasti implementácie projektov z fondov EÚ
e. Vyžaduje sa znalosť územia KSK a BAZ župy (územie na ktorom EZÚS Via Carpatia pôsobí – základné znalosti ekonomické, kultúrne, sociálne, oblasť verejnej správy)
f. Bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:
a. schopnosť samostatne pracovať,
b. ochota a vysoké pracovné nasadenie,
c. dobré komunikačné schopnosti, reprezentatívne vystupovanie,
d. silná orientácia na dosahovanie cieľov,
e. strategické myslenie,
f. skúsenosť v oblasti administratívy,
g. zodpovedný a spoľahlivý prístup.

Uchádzač predloží písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s týmito prílohami:
· profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne v maďarskom jazyku,
· overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania),
· doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
· písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte poštou alebo osobne na adresu: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – referent sekretariátu EZÚS Via Carpatia – Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do dňa 15.03.2016 (vrátane).

Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.