Výzva Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika

Prvá Výzva Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko bola časovo ohraničená pilotná výzva. Žiadatelia mali možnosť podávať projekty v rámci dvoch prioritných osí:

  • PO1 – Príroda a kultúra
  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Informačné dni

Počas trvania výzvy EZÚS Via Carpatia s r.o. organizovalo 6 informačných dní. Jednotlivé informačné dni sa uskutočnili v strediskových sídlach dotknutých krajov a žúp. V rámci informačných dní sa zúčastnilo 148 účasníkov.

Počet účastníkov podľa jednotlivých krajov a žúp:

Predložené žiadosti o finančný príspevok

V rámci prvej Výzvy bolo podaných 39 ŽoFP. Nasledujúci diagram znázorňuje členenie predložených ŽoFP podľa prioritných osí.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z EFRR vyčlenených na Výzvu je 1 059 501, 10 €. Nasledovný diagram znázorňuje pomer požadovanej sumy z ERFF a celkovej alokácie z EFRR na jednotlivé prioritné osy:

V súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie a doplnenie predložených žiadostí o FP. Po administratívnom hodnotení bude nasledovať kvalitatívne hodnotenie projektových žiadostí. Počas kvalitatívneho hodnotenia je predložená žiadosť o FP hodnotená dvomi nezávislými hodnotiteľmi( interný a externý hodnotiteľ). Maximálny počet bodov v rámci kvalitatívneho hodnotenia predloženej žiadosti o FP je 100 bodov. Finálny počet bodov v rámci hodnotenia žiadosti predstavuje priemer dvoch hodnotení od jednotlivých hodnotiteľov.

O úspešnosti jednotlivých žiadostí rozhoduje Monitorovací výbor pre Fond malých projektov, ktorý má právo schvaľovať žiadosti, ktoré dosahujú minimálne 65 bodov a dostupnosť finančných prostriedkov je dostatočná.

Zoznam úspešných projektov bude zverejnený koncom roka 2018.