Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901

Výzva je od 1.4.2019 nepretržite otvorená. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu:

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 1 (EFRR):           1 062 913,18 EUR

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR):           3 699 074, 18 EUR

Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:        20.000 EUR

Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:       50.000 EUR

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu a Vedúceho prijímateľa Strešných projektov Fondu malých projektov.

Veľa šťastia prajeme všetkým žiadateľom!