Výzva pre stredné školy o LEGO® Education SPIKE™ Prime sady

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj si Vás dovoľuje osloviť k zapojeniu sa do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“.

Výzva je vyhlásená ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko.

Cieľom výzvy je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce. Výzva je určená pre všetky stredné školy s územnou pôsobnosťou v Košickom samosprávnom kraji.

Úspešní účastníci výzvy získajú zapožičanie edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ Prime setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov.

Pre úspešné zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť a zaslať podpísaný:

  1. Prihlasovací formulár
  2. Štruktúrovaný životopis minimálne 1 odborného garanta
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky dokumenty je potrebné elektronicky zaslať na e-mailovú adresu vyhlasovateľa podľa pokynov uvedených v štatúte výzvy, ktorý je možné si stiahnuť v časti dokumenty.

Lehota na zaslanie prihlasovacieho formuláru je do: 10.09.2021.


DOKUMENTY

Štatút výzvy 

rihlasovací formulár

Súhlas so spracovaním osobných údajov