Zhodnotenie štyroch rokov fungovania EZÚS Via Carpatia

Dňa 23. augusta 2017, sa v Miškolci uskutočnilo 9. Valné zhromaždenie, ktoré je významným medzníkom v živote Zoskupenia.

Stretnutie predstavovalo posledné spoločné Valné zhromaždenie predsedu EZÚS Via Carpatia (Török Dezső) a podpredsedu EZÚS Via Carpatia (JUDr. Zdenko Trebuľa). Predseda a podpredseda zdôraznili dobre fungujúcu a úspešnú spoluprácu, ktorá vznikla počas štyroch rokoch fungovania EZÚS Via Carpatia. Priateľské vzťahy, ktoré sa vytvorili počas dlhoročnej spolupráce, plánujú udržať aj po odchode JUDr. Zdenka Trebuľu z funkcie predsedu Košického samosprávneho kraja.
Druhým dôležitým momentom 9. Valného Zhromaždenia bola aj voľba riaditeľa EZÚS Via Carpatia na nové funkčné obdobie. Predseda a podpredseda Zoskupenia do funkcie riaditeľa EZÚS Via Carpatia opäť navrhovali Ing. Juliannu Orbán Máté, PhD., ktorú počas Valného Zhromaždenia účastníci jednohlasne zvolili. Riaditeľku EZÚS Via Carpatia čakajú počas ďalšieho funkčného obdobia nové výzvy a úlohy, ku ktorým Török Dezső a JUDr. Zdenko Trebuľa prajú veľa šťastia a úspechu.

Počas 9. Valného Zhromaždenia riaditeľka EZÚS Via Carpatia uviedla aj jeden z najdôležitejších plánov a cieľov Zoskupenia, ktorým je príprava projektu súvisiaceho s Cezhraničným integrovaným akčným plánom. Podanie projektu sa plánuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU. Hlavným cieľom projektu je podpora lokálnej produkcie a podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti.

Okrem hore uvedených skutočností sa na 9. Valnom zhromaždení schvaľovali aj zmeny v Interných Manuáloch a v Stanovách EZÚS Via Carpatia s r.o. Ďalej bol predstavený úspešný projekt pod názvom VIACOR – Budovanie partnerstva na južnej časti koridoru Via Carpatia, ktorý bude podporený Ministerstvom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov (Külgazdasági és Külügyminisztérium), ale aj výročná správa EZÚS Via Carpatia za rok 2016 a správa audítora.