Zhrnutie záverov 5. zasadnutia monitorovacieho výboru

Piate zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 sa konalo dňa 4. apríla 2017 v Budapešti.

Členovia Monitorovacieho výboru si na začiatku rokovania uctili minútou ticha pána Ing. Imricha Fülöpa, bývalého člena pracovnej skupiny Task force pre prípravu Programu za Košický samosprávny kraj, ktorý prednedávnom náhle zomrel.

Hlavnou témou zasadnutia bola diskusia a schválenie žiadostí o poskytnutie FP podaných v rámci prvej výzvy (SKHU/1601) pre Prioritnú os 4. V súlade s výsledkami odborného hodnotenia vykonaného externými slovenskými a maďarskými hodnotiteľmi, Spoločný Technický Sekretariát zostavil poradovník projektov. Predmetom diskusie boli tie projekty, ktoré v hodnotení  získali viac ako 75 bodov a ktoré je možné podporiť zo zdrojov Programu v závislosti od alokácie finančných prostriedkov na Prioritnú os 4. Po objasnení niektorých otázok týkajúcich sa hodnotenia žiadostí o FP, členovia Monitorovacieho výboru rozhodli o podpore 29 projektov uvedených v zozname podporených projektov. Zoznam schválených projektov je možné stiahnuť tu.

Členovia Monitorovacieho výboru poukázali na potrebu vykonania zmien v postupe hodnotenia projektov. Na základe tejto požiadavky, Spoločný technický sekretariát iniciuje rokovanie so zástupcami výkonných orgánov Programu a členmi Monitorovacieho výboru s cieľom spoločne zlepšiť proces hodnotenia.

Dôležitým bodom zasadnutia bola diskusia ohľadom prijatých žiadostí o poskytnutie FP pre strešné projekty Fondu malých projektov SKHU/1701.  V súlade s pravidlami dvojkolového procesu výberu, v prvom kole žiadatelia predložili svoje žiadosti o poskytnutie FP, ktorých odborné hodnotenie bolo ukončené do termínu zasadnutia členov Monitorovacieho výboru. Na základe výsledkov hodnotenia členovia MV tieto žiadosti o poskytnutie FP jednohlasne schválili. Týmto rozhodnutím žiadateľom umožnili postup do druhého kola, v rámci ktorého bude potrebné, aby vypracovali a predložili ďalšiu dokumentáciu.

Členovia Monitorovacieho výboru tiež prerokovali a schválili navrhnuté zmeny v Príručke technickej asistencie a  Príručke pre publicitu.

Po schválení žiadostí o poskytnutie FP, bola predstavená správa o komunikačných aktivitách na úrovni Programu za rok 2016 ako aj Komunikačný plán na rok 2017.  Ak sa po zasadnutí vyskytnú pripomienky, členovia Monitorovacieho výboru ich môžu poslať v písomnej forme na Spoločný technický sekretariát, ktorý ich zapracuje do predmetných dokumentov.

V ďalšej prezentácii boli prítomní informovaní o aktivitách spojenými s ukončením Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 ako aj o stave Záverečnej správy o realizácii Programu za obdobie 2007-2013. Táto správa bola zo strany Riadiaceho orgánu Programu predložená Európskej komisii v rámci stanoveného termínu (31.3.2017).

Výročná správa o implementácii Programu za obdobie 2014-2020 bude predmetom rokovania nasledujúceho zasadnutia členov Monitorovacieho výboru. Termín na odovzdanie tejto správy pre Európsku komisiu je 30.jún 2017.

Na zasadnutí bola prerokovaná aj pracovná verzia Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie FP pre Prioritnú os 3 (Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility). Členovia MV nateraz nerozhodli o termíne vyhlásenia výzvy, avšak zhodli sa v tom, že je potrebné ďalšie rozpracovanie príslušnej dokumentácie.

Ďalší termín  zasadnutia Monitorovacieho výboru bol stanovený na jún 2017, v Slovenskej republike.

ZDROJ: http://www.skhu.eu/aktuality/zhrnutie-zaverov-5-zasadnutia-monitorovacieho-vyboru