8. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Dňa 28. apríla 2018 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Členovia Monitorovacieho výboru schválili územné akčné plány predložené v rámci Prioritnej osi 3 – Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility. Na základe tohto rozhodnutia Monitorovacieho výboru bude podporený akčný plán vypracovaný a predložený EZÚS Via Carpatia s r.o..

Cieľovým územím akčného plánu je mikroregión Cserehát, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti a obnoviť potenciál mikroregiónu. Za najdôležitejší potenciál regiónu považuje akčný plán miestnu produkciu, ktorá má podporiť rozvoj regiónu. Očakávaným výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom týchto aktivít: vybudovanie nových viacúčelových centier, vybudovanie nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, vytvorenie miestnych trhovísk, rozvoj regionálnej značky, zriadenie siete pre miestnych výrobcov, organizácie miestnych trhov a agro eventov.

Akčný plán bol podaný cezhraničným konzorciom. Členmi konzorcia sú podnikatelia, mestá a obce, školy a neziskové organizácie. EZÚS Via Carpatia s r.o. v akčnom pláne vystupuje v roli koordinátora.

Po schválení akčného plánu pre mikroregión Cserehát, partneri projektu dostali za úlohu detailné vypracovanie jednotlivých projektových zámerov. Termín na podanie vypracovaných projektov je koniec leta r. 2018. Z dôvodu úspešného vypracovania projektov, dňa 9. mája 2018 EZÚS Via Carpatia s r.o. organizovalo projektové stretnutia k jednotlivým projektom cezhraničného akčného plánu. Cieľom týchto stretnutí bola definícia najdôležitejších úloh, identifikácia potrebnej dokumentácie  k podaniu projektov a stanovenie časového horizontu.