Odovzdávanie elektrického kompostéru a košov na separovaný zber odpadu

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci jednej zo svojich priorít podporuje rozvoj obehovej ekonomiky v Košickom kraji a tým sa snaží prispieť k zelenšiemu kraju.

Preto sme v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach dňa 20.9.2021 stredným školám slávnostne odovzdali elektrický kompostér a koše na separovaný zber odpadu, ktoré boli zaobstarané v rámci projektu CITYCIRCLE. Tieto koše a kompostér pomôžu školám pri separácii odpadu a pri prechode na obehovú ekonomiku.

Toto podujato bolo realizované na pôde Spojenej školy Opatovská cesta v Košiciach.

Odovzdávanie sa uskutočnilo za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja, dekana Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a zainteresovaných škôl: Spojenej školy Opatovská cesta v Košiciach, Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi a Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.

Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie záhradky budovanej v areáli Spojenej školy na Opatovskej ceste v Košiciach. Záhradka bola oficiálne otvorená predsedom Košického samosprávneho kraja, dekanom Ekonomickej fakulty a riaditeľkou Spojenej školy.

Popri oficiálnej časti podujatia, bolo organizáciou Priatelia Zeme realizované vzdelávanie žiakov Spojenej školy tzv. „Enviro deň“, v rámci ktorého sa mohli žiaci školy zúčastniť teoretickej prednášky, praktických ukážok a prezrieť si dokument z oblasti separácie a recyklácie komunálnych odpadov ako jednej z foriem realizácie obehovej ekonomiky.