Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát

Akčný plán sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Celkový rozpočet akčného plánu je  4 438 314,37 EUR. Cieľovou oblasťou akčného plánu je mikroregión Cserehát, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti. Hlavnými dôvodmi tohto javu sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoká miera starnutia obyvateľstva. Celkovým cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti v mikroregióne, obnoviť mikroregión „Krásny Cserehát“, využiť jeho endogénny potenciál a nájsť riešenia najzávažnejších problémov. Spomenutý potenciál je v miestnej výrobe, ktorá podporuje rozvoj regiónu a je ústrednou témou TAPE. Hlavný cieľ sa dosiahne vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktoré sú: zlepšiť kvalitu ľudského kapitálu, zlepšiť výrobnú infraštruktúru, zlepšiť podmienky predaja miestnych výrobkov a rozvíjať regionálnu značku. Najdôležitejším očakávaným výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest na území mikroregiónu.

Aby sa dosiahol tento výstup a ciele TAPE, uskutočnia sa tieto činnosti a zásahy:

 • zriadenie nových viacúčelových centier,
 • založenie nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,
 • vytváranie trhových miest,
 • založenie regionálnej značky,
 • vytvorenie siete miestnych výrobcov,
 • organizácia miestnych trhov a agro podujatí.

Akčný plán pozostáva zo 7 projektov:

 • Coordination and Communication Project
  Hlavným cieľom a poslaním projektu je koordinovať všetkých 7 projektov tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele celého TAPE. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí komunikácia akčného plánu, ktorá spočíva v zabezpečení publicity pre jednotlivé projekty ako aj propagovanie myšlienky TAPE širokej verejnosti prostredníctvom ďalších komunikačných nástrojov ako sú: videozáznamy, brožúry, informačné tabule atď.
 • Development of local + products 1
  Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, konkurencieschopnosť a popularitu miestnych produktov. Vytvorí sa cezhraničná sieť so zameraním na spoluprácu v lokálnej produkcii. Poskytne príležitosti na spoluprácu pri výrobe výrobkov, spoločný marketing a zvýši predaj výrobkov. Tieto nové produkty, napr. pražené semiačka, ovocné šťavy, tekvicový olej, atď. sa budú vyrábať v novovytvorených alebo rozšírených závodoch, ktoré sa budú nachádzať v cezhraničnom mikroregióne.
 • Development of local + products 2
  Projekt sa zameriava na zvýšenie pridanej hodnoty vytvorených agroproduktov a zároveň zvýšenie kapacít pre vyššiu úroveň spracovania. To sa zrealizuje prostredníctvom vytvorenia závodu na spracovanie kyslej kapusty a vytvorenia priestoru na výrobu lokálnych produktov spolu so zabezpečením odbytového miesta pre potenciálnych kupujúcich z mesta Košice.
 • Through renovation to the education
  Na zmiernenie nedostatkov v oblasti ľudských zdrojov je potrebné na oboch stranách hranice realizovať cezhraničný vývoj, ktorý zlepší podmienky výkonu vzdelávacích centier. V Maďarsku, v Encs, sa zlepšia podmienky výučby dospelých prostredníctvom zriadenia vzdelávacieho centra. Na Slovensku, v Moldave nad Bodvou, sa uskutoční odborný vývoj miestnej strednej odbornej školy pomocou kúpy moderných laboratórno-technických nástrojov a funkcionálnej premeny učební.
 • Meet the local needs
  Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby chýbajúcich mestských funkcií. Budú zriadené viacúčelové centrá – tréningové centrum a centrum koordinácie, v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningy a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia reintegráciu znevýhodnených obyvateľov na trhu práce. Vytvorí sa cezhraničná sieť miestnych trhov. Tým sa vytvoria nové pracovné miesta a zvýši sa kvalita života obyvateľov žijúcich v mikroregióne.
 • Find your way to the labour market
  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie úrovne vzdelania a zvýšiť šance dlhodobo nezamestnaných obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín na uplatnenie sa na pracovnom trhu. To sa zrealizuje prostredníctvom spoločného vzdelávacieho a tréningového programu v oblasti sociálnych a komunikačných zručností a v oblasti sociálneho podnikania a farmárčenia, a tiež prostredníctvom workshopov s cieľom informovať o aktuálnych pracovných ponukách a v spolupráci s pracovnými agentúrami sa pokúsiť nájsť pre nich vhodné uplatnenie.
 • Build and promote local image
  Hlavným cieľom projektu je zlepšiť trvalú udržateľnosť, zamestnanosť a posilniť stabilitu poľnohospodárskej ekonomiky prostredníctvom rozvoja novej regionálnej značky, vypracovaním miestnej poľnohospodárskej štúdie, vytvorením dátového registra miestnych výrobcov, organizáciou cezhraničných trhov a regionálnej EXPO, vytváraním webových aplikácií slúžiacich na lepšie prepojenie medzi výrobcami a kupujúcimi.