DigiCare4CE – Digital transformation of long-term care facilities for older people

Projekt DigiCare4CE je medzinárodný projekt zameraný na podporu zvýšenia úrovne digitalizácie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti pre seniorov. Projekt je podporený a realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci podpory digitálnych riešení v zariadeniach pre seniorov je dôležité odbremeniť ošetrovateľský personál a zlepšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti pre seniorov. Preto je cieľom projektu pripraviť komplexnú stratégiu pre digitálnu transformáciu zariadení starostlivosti o seniorov, prakticky otestovať vhodné inovatívne technológie a vypracovať akčné plány na implementáciu navrhnutej stratégie.

Súčasťou projektu sú aj školenia a vzdelávacie programy pre zamestnancov zariadení, ktoré pracujú so seniormi. Tieto školenia a vzdelávanie bude zamerané na praktické využitie nových technológií, ktoré zlepšujú starostlivosť o seniorov.

V konečnom dôsledku, projekt pomôže zariadeniam pre seniorov získať praktické skúsenosti s využívaním nových inovatívnych technológií, čím sa zlepší celková starostlivosť o seniorov v Košickom kraji.

Na implementácii projektu sa podieľa celkovo 10 partnerov zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Česka, Slovinska a Poľska.

Web stránka: https://www.interreg-central.eu/projects/digicare4ce/

 

Trvanie projektu:

  • 01.03.2023 – 28.02.2026

Celkový rozpočet projektu:

  • 2 184 181 €

Výška príspevku z EFRR:

  • 1 747 344 €

Partneri projektu: