SKHU Ambassadors – Aktívne starnutie – vytvorenie cezhraničného tímu ambasádorov s cieľom zlepšiť kvalitu života slovenských a maďarských seniorov

Svetová populácia starne. Toto tvrdenie platí aj pre Košický región a župu Boršod-Abaúj-Zemplén. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje a evidované sú výrazné posuny v spoločenskom správaní obyvateľstva. Oba regióny čelia migrácií mladšej generácie, zatiaľ čo staršia generácia ostáva v regiónoch. Starnutie obyvateľstva predstavuje výzvu pre systém zdravotnej starostlivosti a zvyšuje náklady spoločnosť. Aby sa tomu zabránilo, mali by sme klásť veľký dôraz na poskytovanie integrovanej starostlivosti zameranej na staršie osoby.

Projekt  SKHU Ambasadors predstavuje inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života seniorov podporou ich zdravia, fyzickej aktivity a socializácie. Na základe predchádzajúceho výskumu sa preukázalo, že fyzická a duševná aktivita a jej integrácia do života seniorov má zásadný vplyv na ich zdravie, kvalitu života a úroveň sociálneho začlenenia seniorov na maďarských a slovenských hraniciach. Prostredníctvom projektu plánujeme  zlepšiť úroveň sociálnej infraštruktúry a služieb pre seniorov v pohraničí.

Ciele projektu SKHU Ambassadors

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie kvality života seniorov (60+) prostredníctvom vybudovania spoločných cezhraničných služieb a založenia Centier aktívneho starnutia.

  • Banka láskavosti – online platforma prostredníctvom ktorej seniori a inštitúcie, na báze dobrovoľníctva, môžu poskytovať pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.
  • Centrá aktívneho starnutia – zriadenie dvoch seniorských centier, kde návštevníci budú môcť tráviť svoj voľný čas, vzdelávať sa, zapájať sa do pohybových aktivít, ale tiež nadväzovať nové kontakty.
  • Medziinštitucionálna spolupráca – prepájanie seniorov z Maďarska a Slovenska prostredníctvom aktivít Centra aktívneho starnutia.
  • Tím Ambassadors – vytvorenie tímu seniorských ambasádorov na maďarskej aj slovenskej strane. Každý člen bude ambasádorom jednej aktivity, ktorej bude následne robiť osvetu vo svojom regióne.

Okrem toho sa vďaka projektu budú organizovať cezhraničné dobrovoľnícke dni. Uskutočnia sa pilotné programy a inštitucionálna spolupráca sa zvýši vytvorením spoločných služieb. Projekt a jeho aktivity budú ponúknuté čo najširšej populácii seniorov vo vekovej skupine nad 60 rokov s dôrazom na rovnaký prístup na oboch stranách cezhraničných regiónov.

Partneri projektu

  • EZÚS Via Carpatia (Slovensko)
  • BORA 94 (Maďarsko)

Rozpočet partnera

  • 101 210 EUR

Príspevok z EFRR

  • 86 028,50 EUR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.