SKHU IT EDUCATION – Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice

Moderná digitálna doba kladie čoraz väčšie požiadavky na dnešnú spoločnosť. Dobrá uplatniteľnosť v zamestnaní je často podmienená kvalitnými zručnosťami práce s informačnými technológiami. V Košickom kraji, ako aj v župe Boršod-Abaúj-Zemplén dopyt po IT pracovníkoch s prichádzajúcimi digitálnymi spoločnosťami rastie. Práve preto je dôležité rozvoj spoločnosti v tejto oblasti podchytiť čo najskôr v rannom veku žiakov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie digitálnych kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom Kraji a župe Boršod-Abaúj-Zemplén.

Cezhraničné spojenie, ktoré vznikne medzi organizáciami zapojenými do projektu umožní výmenu skúseností medzi učiteľmi stredných a základných škôl v Košickom kraji a župe Boršod-Abaíj-Zemplén. Táto výmena skúseností výrazne zvýši praktické skúsenosti práce s výukovými pomôckami Lego Education SPIKE a pripraví tak študentov z oboch regiónov lepšie pre trh práce a zlepší ich uplatniteľnosť.

Projekt s akronymom „SKHU IT EDUCATION“ bol schválený v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.

Projektové aktivity EZÚS Via Carpatia

Hlavný cieľ projektu SKHU IT Education bude dosiahnutý obstaraním vzdelávacích sád LEGO Education Spike pre stredné školy v Košickom samosprávnom kraji, v rámci ktorého budú zaškolený odborný garanti – učitelia partnerských stredných škôl na prácu s Lego Education Spike. Prax s Lego Education Spike si budú môcť študenti stredných škôl počas trvania projektu zlepšiť počas pripravovaných workshopov a súťaží.

Cezhraničnou spoluprácou budú dosiahnuté ciele projektu, medzi ktoré patrí implementácia týchto hlavných aktivít:

  1. Zriadenie interaktívnej učebne v Košiciach.
  2. Investícia do digitálnej infraštruktúry nákupom súprav LEGO Education SPIKE a súprav LEGO WeDo pre základné a stredné školy z Maďarska a Slovenska, ako inovatívnej formy vzdelávania v oblasti IT.
  3. Organizáciou seminárov a školení pre učiteľov s cieľom aktívneho využívania LEGO Education počas vyučovacieho procesu, čím sa zvyšuje ich digitálna spôsobilosť.
  4. Organizáciou kurzov robotiky, súťaží a letného tábora pre študentov.

Partneri projektu

  • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
  • Mesto Košice
  • Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Trvanie Projektu:

  • 01.05.2021 – 31.08.2022

Výška príspevku z EFRR:

  • 58 589,82 €

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.skhu.eu