Projekt I CARE SMART

Projekt s názvom I CARE SMART – Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť bol schválený v rámci tretej výzvy programu Interreg Central Europe.

Projekt sa zameriava na oblasť zdravia a blahobytu starších ľudí v Strednej Európe. Táto oblasť predstavuje spoločenskú výzvu, ale aj príležitosť na podporu rastu. Preto je cieľom projektu podporiť rozvoj inovatívnych produktov a služieb, ktoré by vyhovovali osobitným potrebám starších ľudí, čím sa podporí rozvoj „striebornej ekonomiky“.

Partneri I-CARE-SMART si kladú za cieľ priblížiť tieto inovácie starším občanom a vytvoriť štruktúrovaný rámec spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami v tejto oblasti. I-CARE-SMART prináša komplexnú sadu nástrojov a odporúčaní, ktoré pomôžu zapojiť seniorov a podniky do spoločného vytvárania inovácií.

Konečným cieľom je vybudovať nadnárodný inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí, ktorý umožní verejným orgánom, univerzitám, podnikom a zástupcom starších ľudí spoluprácu a pravidelné zdieľanie poznatkov a informácií o potrebách starších osôb. Na projekte participuje celkovo 13 partnerov z Maďarska, Poľska, Slovenska, Talianska, Česka, Rakúska a Nemecka.

Ďalšie informácie o projekte.

VÝSTUPY PROJEKTU:
V rámci projektu boli vytvorené nasledovné materiály v oblasti tvorby inovácií pre seniorov:

  1. Súbor nástrojov pre zapojenie seniorov a podnikov do tvorby inovácií
  2. Príručka o spolutvorbe inovácií
  3. Brožúra projektu
  4. Regionálny akčný plán
  5. Regionálna správa ohľadom potrieb seniorov